Så uppnås hållbar digitalisering som stimulerar innovation

Björn-Lundell_1200x670.png

I en rapport inom ramen för ett regeringsuppdrag till Vinnova har Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, tagit fram 21 rekommendationer för hållbar digitalisering. Rekommendationer som vid efterlevnad stimulerar innovation, undanröjer konkurrenshinder och säkerställer att datadelning kan genomföras på ett sätt som beaktar dataskydd, säkerhet och EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Forskning och tillämpningar inom områden som anonymisering av personlig information, kryptering och AI utvecklas snabbt. Det förändrar snabbt förutsättningarna för säker datadelning med bibehållen kontroll över data. I oktober 2021 gav regeringen Vinnova i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning.

Ett utvecklat kunskapsunderlag är angeläget för att möta målsättningen om ett Sverige som är attraktivt för forskning, innovation och utveckling på AI- och dataområdet, konstaterade dåvarande digitaliseringsminister Anders Ygeman i uppdragsbeskrivningen.

Rapport pekar på vikten av öppna ekosystem

EU:s datastrategi presenterar en ambitiös vision för att etablera en genuin inre marknad för data där olika intressenter skapar nytta i ett livskraftigt ekosystem. En analys av datastrategin identifierar dock betydande interoperabilitetsproblem. Det vill säga problem med system som inte fungerar tillsammans eller har svårt att kommunicera med varandra. Strategin medför även inlåsningseffekter. Sammantaget orsakar det hinder för datadelning menar rapportförfattaren Björn Lundell.

– Rapporten identifierar vikten av att etablera öppna ekosystem, där intressenter använder format som implementerats i öppen programvara för att representera data, som en nödvändig förutsättning för att kunna realisera EU:s vision.

Även om flera intressenter identifierat interoperabilitetsproblem under utvecklingen av EU:s datastrategi visar den analys som presenteras i rapporten att strategins utformning orsakar hinder för en god förvaltning och delning av viktiga datamängder.

– Det finns flera orsaker till dessa hinder, där exempelvis tekniska och juridiska hinder orsakar formatinlåsning och det är tydligt att utvecklingen av strategin har förbisett fundamentala utgångspunkter som möjliggör interoperabilitet, säger Björn Lundell.

21 rekommendationer för hållbar digitalisering

En hållbar digitalisering är, menar Björn Lundell, en digitalisering som stimulerar innovation och undanröjer konkurrenshinder. Den ska samtidigt genomföras på ett sätt som beaktar europeiska värden och grundläggande rättigheter.

En hållbar digitalisering möjliggör interoperabilitet och upprätthåller en god förvaltning av alla data och elektroniska handlingar, samtidigt som inlåsningseffekter undviks. Det blir snabbt snårigt och komplicerat, även för den som är insatt inom området.

Syftet med de 21 rekommendationer är att de ska kunna ge stöd till personer som arbetar med dessa frågor.

– Rapporten presenterar 21 konkreta rekommendationer för att etablera datasuveränitet och en hållbar digitalisering. Genom att följa rekommendationerna ges enskilda beslutsfattare goda förutsättningar att undvika interoperabilitetsproblem och oönskade inlåsningseffekter, vilket är en förutsättning för en god databehandling, säger Björn Lundell.

Mer om rapporten på konferensen Hållbar digitalisering 2022

Rekommendationerna kommer att presenteras och förklaras i sin helhet på konferensen Hållbar digitalisering 2022 och du är välkommen att redan nu anmäla ditt intresse för att delta: Hållbar digitalisering 2022.