Innovationscheckar till små och medelstora företag

Innovationscheckar.2e16d0ba.fill-1200x670.jpg

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu vår branschförening SISP, Swedish Incubators & Science Parks, förtroendet att under 2023-2024 nå ut till startups och scaleups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor och Science Park Skövde är en av aktörerna som har fått förtroendet att fördela innovationscheckar till företag.

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att söka Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget

Vem kan få innovationscheckar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
  1. Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.
  2. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.
 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.
 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.
 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling:
  1. Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.
  2. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas. (https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/)

Hur gör du för att ta del av en innovationscheck?

Du börjar med att fylla i vår projektbeskrivning, som du hittar nedan. När du har skickat in projektbeskrivningen kommer vi att kontakta dig.

Exempel på saker som inte kan finansieras av en innovationscheck

 • Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksam mot företag och dialog med andra aktörer.
 • Löpande ordinarie verksamhet, FoU eller liknande.
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO).
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.

Har du frågor om innovationscheckarna?

Malin är mer än redo att hjälpa dig.