Snart avslutas vårdprojektet Inn2Health

Inn2Health illustration

En övertygelse om att vårdens många svårlösta problem skulle kunna få nya lösningar genom att andra branscher fick ta sig an dem.
Ja, det är bakgrunden till att projektet Inn2Health startades för snart tre år sedan.

I Västra Götaland samsas sex olika science parks, alla med olika spetsområden där man ligger i framkant. Projektet Inn2Health är det första samverkansprojektet där alla aktörer samlats och på riktigt arbetat kring en gemensam frågeställning: Hur hittar vi nya lösningar på utmaningar i vården? Utmaningar som karaktäriseras av komplexa frågeställningar, lagar och regler, patientsäkerhet, svåra tekniska lösningar och mycket annat.

För att komplettera alla science parks spetskompetenser, har även Medtech West samt Västra Götalands Innovationsplattform varit projektparter, vilket bidrar till insyn och förståelse för vården. Projektparterna är alltså en bred sammansättning av relevanta kompetenser. Innovationsplattformen har haft i uppgift att bistå projektet med konkreta behov ur vården, som projektet sedan har kunnat arbeta vidare med.

Inn2Solutions

Under tre år har projektet tagit sig an olika utmaningar i vården och utarbetat en process för att göra det. Processen har döpts till Inn2Solutions och bygger på fyra steg:

  1. Identifiera ett behov och vem/vilka personer som kan äga frågan hos en slutanvändare av lösningen, samt skaffa så mycket relevant underlag som bara är möjligt om detta behov.
  2. Samla alla intressenter/aktörer under en dag – en så kallad ”Cross Collaboration Day” – för utbildning och matchmaking.
  3. Utvärdera vilka kompetenser som finns och vad som saknas för att en lösning på behovet ska kunna tas fram.
  4. Stötta de lösningsfokuserade aktörerna i arbetet framåt.

-Projektet har inte bara levererat nya, smarta lösningar till vården, det har också stärkt samverkan mellan oss aktörer i regionen. Processen Inn2Solutions är numera välbeprövad och den kommer att fungera fint i många olika sammanhang där komplexa frågor behöver lösas, säger Carolina Green, delprojektledare vid Science Park Skövde.

Projektet har drivits av Sahlgrenska Science Park och avslutas vid årsskiftet 2021/2022.