Vad förväntar du dig av en social robot?

Roboten Pepper.jpg

Bild: Högskolan i Skövde

Idag kan sociala robotar inte göra allt vi tror att de kan. Våra förväntningar på deras förmågor får vi ofta från indirekta källor som film och tv. Julia Rosén, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning studerat förväntningarnas roll. Forskningen kan hjälpa robottillverkare i designprocessen och skapa större nytta för de som använder sociala robotar i till exempel vård och utbildning.

Vi omger oss med mer teknologi än någonsin men våra förväntningar på teknologin påverkas fortfarande mycket av till exempel filmer och TV-serier. Detta gäller inte minst sociala robotar. Eftersom de flesta av oss inte har sett eller använt sociala robotar är det från indirekta källor vi hämtar våra idéer om hur robotar fungerar.

I berättelser som Star Wars, Terminator och Star Trek beskrivs ofta människoliknande robotar som kan tänka och känna som vi gör och så är ännu inte fallet. Det skapar något Julia Rosén kallar för ett förväntansgap.

– Det finns en skillnad mellan användares förväntningar på sociala robotar och de faktiska förmågor sociala robotar har. I min forskning har jag studerat förväntningarnas roll och relevans i interaktionen mellan människa och robot, säger Julia Rosén.

Ett verktyg för de som designar robotar

Genom att studera förväntningarnas roll har Julia Rosén genom sin forskning skapat ett utvärderingsramverk för att studera människors förväntningar på sociala robotar. Det här ramverket är som en verktygslåda för de som skapar sociala robotar och för forskare inom området. Med hjälp av verktygen kan de genomföra bättre undersökningar och på ett djupare plan förstå hur människors förväntningar påverkar interaktionen med robotar.

– Mitt arbete kan användas för att systematiskt förstå hur förväntningar påverkar interaktionen mellan människa och robot. Resultaten är även relevanta för utvecklare av sociala robotar då min forskning kan informera om hur man kan minska förväntansgapet och med den kunskapen skapa bättre användarupplevelser.

Utöver nya verktyg bidrar Julia Roséns forskning även men ny kunskap om hur tidigare erfarenhet av sociala robotar har en stark påverkan på människors förväntningar på sociala robotar.

– Förväntningarna baseras till stor del på vilka typer av tidigare erfarenheter användare har, där de med direkta erfarenheter av robotar har andra förväntningar än de med indirekta erfarenheter.

Förväntningar förändras över tid

Julia Rosén förklarar vidare att förväntningarnas roll ofta glöms bort när sociala robotar tas fram men för att skapa en bra upplevelse för användarna är det viktigt att förstå individens förväntningar.

Om en person går in i interaktionen med väldigt höga förväntningar som skapar besvikelse när personen möter roboten kan det leda till att personen inte använder roboten. Det leder till att nyttan uteblir.

Dessutom förändras förväntningarna med tiden, vilket också påverkar interaktionen mellan människa och robot. Därför är det viktigt att även förstå hur förväntningarna ändras över tid för att göra robotarna användbara och skapa en bra interaktion.

– Många studier inom fältet tittar på människors attityder, känslor och syn på robotar genom att mäta detta en gång, utan att förstå hur det ändras över tid. I interaktionen mellan människa och robot kan förväntningarna ändras innan, under tiden och efter interaktionen, säger Julia Rosén.

Vad är en social robot?

En social robot är en robot som är utformad för att interagera med människor på ett socialt sätt. Dessa robotar är många gånger utformade för att efterlikna mänskliga beteenden för att för att bjuda in till social interaktion.

Användningsområdena för sociala robotar är många och potentialen stor. Vård, terapi, utbildning, service, sällskap och hemautomation är några exempel där robotarna kan användas för att interagera socialt och stötta sina användare. Det förutsätter förstås att vi som människor ser nyttan och vill använda robotarna och där utgör Julia Roséns forskning ett viktigt bidrag.

Kontakt

Julia Rosén, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
Telnr: 0500-448397, E-post: julia.rosen@his.se