Interlink_1200.jpg

Interlink

Projektperiod: 2022-06-01 – 2022-10-31

Regional exportsamverkan, RES, samordnar det statliga erbjudandet av exportstöd så att företagen får rätt stöd i rätt tid i sin internationaliseringsresa. Inom RES har samtliga 21 regioner partnerskap där Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almi, Business Sweden och Enterprise Europe Network ingår. I flertalet regioner ingår också regionala aktörer så som handelskammare, universitet och science parks. Det övergripande målet för RES är att fler små och medelstora företag ska exportera.

Många av de mindre dataspelstudiorna i Sverige består framför allt av produktnära kompetenser såsom spelskapare, programmerare och grafiker. Kapaciteten för att i tidiga skeden bedriva aktivt exportarbete är begränsad och de olika internationella mässorna som anordnas där man både visar sina produkter, möter potentiella förläggare och investerare och bygger nätverk internationellt, är i branschen de kanske mest effektiva kontaktytorna för att få igång exportverksamheten. Förberedelserna inför en exportsatsning, och identifiering av vilken typ av extern finansiering som behövs, har en avgörande roll för framgång samt inhämtning av kunskap om vad externa aktörer letar efter. Företagens behov av stöd i hur de ska ta fram rätt information, i rätt format, och för rätt tillfälle samt få återkoppling från erfarna branschexperter innan de påbörjar exportsatsningen, är avgörande för att komma ut på den internationella marknaden. Många mindre dataspelsföretag saknar idag många av ovanstående komponenter.

Projekt Interlink kommer samla och stärka interregionala samarbeten mellan olika aktörer i dataspelsbranschen, samla erfarenheter av och utveckla exportstöd till dataspelsföretag och genomföra en exportpilot med efterföljande erfarenhetsutbyte för företag och regionala aktörer, med avsikten att nå fram till en gemensam modell för exportsatsning primärt för mindre dataspelsföretag.

Samverkansparter för Interlink är spelklustren Sweden Game Arena (Science Park Skövde AB), Arctic Game (Science City Skellefteå AB), Game Habitat (Game Habitat Southern Sweden AB) och The Great Journey (Karlstad Innovation Park Ek för). Projektet delfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen Branschsatsningar för ökad export hos Sveriges SMF.

Kontakt

Petri Ahonen, projektledare Interlink, 0703-83 03 33, petri.ahonen@scienceparkskovde.se.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen Branschsatsningar för ökad export hos Sveriges SMF.

TILLV+RGB_fri_sv_bla_ny.png