Innovationscheckar_SISP.jpg

Foto: SISP

Innovationscheckar SISP

Projektperiod: 2021-12-01 – 2023-12-31

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu vår branschförening SISP, Swedish Incubators & Science Parks, förtroendet att under 2022 nå ut till startups och scaleups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor och Science Park Skövde är en av aktörerna som har fått förtroendet att fördela innovationscheckar till företag.

SISP, med 61 medlemmar utspridda från Malmö till Boden, har under många år verkat för att hitta medel som gör skillnad för bolagen hos Sveriges inkubatorer och science parks. Inkubatorer och Science parks är viktiga pusselbitar i de regionala ekosystemen för innovation. Denna satsning är historisk i sitt slag och sätter inte minst ljus på SISPs medlemmar och deras verksamheter, och det ökar också chansen för små- och medelstora bolag i hela Sverige att stärka sin konkurrensförmåga och öka sin tillväxt.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget

Vem kan få innovationscheckar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
  1. Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.
  2. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.
 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.
 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.
 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling:
  1. Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.
  2. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas. (https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/)

Projektet finansieras av VINNOVA.