IDC_kraftelektronik.jpg

Foto: IDC West Sweden AB

ReactEU Energilagring och kraftelektronik

Projektperiod: 2021-06-01 – 2023-10-31

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. På sikt är målet att långsiktigt etablera produktionen av eldrivlinor i regionen med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

Projektet syftar till att bredda det produktionstekniska laboratoriet i ASSARs teknikbas till att omfatta mer kompletta eldrivsystem vilket inkluderar system för energilagring och kraftelektronik. Fokus är på att skapa en bred kunskapsbas inom testning, inklusive test av produktionsupplägg i förkommersiella serier, verifiering av produktionsmetoder, samt forskning och simulering kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. På sikt är målet att uppnå en långsiktigt etablerad och säkrad produktion av eldrivlinor i regionen, med mångårigt säkrad sysselsättning
inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

Beskrivning av projektet – sprida förmåga i hela leverantörsstrukturen

Projektet vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet utgår från de möjligheter och slutsatser som kommer av redan genomförda projekt inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena, via Högskolan i Skövde samt inom ramen för samverkan med IDCs delägarföretag.

ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner och en produktionslinje för Hairpins.

Effekt för företagen – effektiv produktion av elektriska drivlinor i Sverige

Kopplat till fordonsindustrin och den kunskapsnod som ASSAR Industrial Innovation Arena idag är med internationell lyskraft, kommer detta projekt bidra till visionen om att skapa ett nationellt center för forskning och utveckling inom produktionsprocesser för kompletta elektriska drivlinor. Projektet stöttar tydligt grön omställning och hållbarhet genom utveckling av tillverkningsmetoder för elektriska drivlinor. Digital omställning och innovation stöttas i de nya möjligheter som skapas med AI i de nya tillverkningsprocesserna. Projektet är specifikt inriktat på fordonsbranschen och gynnar samverkan mellan ett flertal parter; IDC som projektsammanhållande, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde AB samt OEMr som bistår med kunskap för att stötta SME att vara konkurrenskraftiga inom nya tillverkningstekniker.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom React EU och Västra Götalandsregionen.