Spel som problem eller möjlighet_1200x670.png

Spel som problem eller möjlighet?

Projektperiod: 2022-02-01 - 2023-03-31

"Spel som problem eller möjlighet?" är ett projekt som drivs av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center. Projektet syftar till att skapa en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal om barns och ungas spelande.

Genom en serie workshops med inbjudna experter vill vi genom projektet fördjupa och bredda kunskapen kring de utmaningar och eventuella intressekonflikter som olika aktörer inom spelsektorn möter.

Målet är att genom samverkan mellan parter som vanligtvis representerar motsatta sidor av spelkulturen öka kunskapen om barns och ungas spelande och identifiera möjliga utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur.

Onödig polarisering döljer andra problem

Spel har kommit att bli en av våra största och viktigaste kulturformer. En majoritet av barn och ungdomar spelar spel mer eller mindre regelbundet. För de allra flesta är spelandet en positiv upplevelse men för några blir spelandet problematiskt. Det kan till exempel handla om negativa konsekvenser för familjen, sömnen, skolan och andra fritidsaktiviteter.

De positiva rapporteringarna kring spelindustrin brukar främst handla om jobb, tillväxt och kommersiella framgångar. Spelskapandet framställs som positivt och spelandet som skadligt. Detta leder till en onödig polarisering där andra centrala frågor för att säkra en sund och inkluderande spelkultur döljs under ytan. Ett exempel är att personer med vissa funktionsnedsättningar utesluts från gemenskapen som en delad kulturupplevelse medför. Samtidigt har spelbolagen stora utmaningar i att lösa kompetensförsörjning, särskilt när det gäller underrepresenterade grupper som kvinnor då spelbranschen i huvudsak uppfattas som manlig. Det finns behov av en mer nyanserad och mångbottnad diskussion kring spel, spelutveckling och spelets roll i samhället där fler perspektiv lyfts och problematiseras.

Kontakt

För mer information kontakta Jenny Brusk, innovationsrådgivare Science Park Skövde AB, jenny.brusk@scienceparkskovde.se, 0733-85 50 51.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.